اعضای کمیته اجرایی (هیئت رئیسه) المپیک ویژه ایران از سال ۱۳۹۵ به شرح زیر می باشد:

 رئیس…………… دکتر اصغر دادخواه (Chairman and board director)

 دبیر کل………….. دکتر علی کاشی ( National Director)

  •  مدیر فنی و بازیها — آقای یاسر طهماسبی (Sport and competition Director)
  • مدیران نوآوری ها — خانم مولود پورمحمدی و خانم ناهید محفوظی (Initiative Directors)
  •  مدیر روابط عمومی — بهارک رستادمهر (Public relation)
  •  مدیر امور داوطلبان — دکتر زهرا سرلک (  Volunteer Director)
  •  مدیر آموزش — دکتر علی کاشی (Training and workshops)
  • مدیر مشارکتهای مالی —حاج علی روحی (ّFundraiser Director)

فهرست