اردوی آمادگی اعزام به سوریه

اردوی آمادگی اعزام کاروان المپیک ویژه ایران به هفتمین دوره بازیهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه در محل مرکز توانبخشی نمونه برگزار گردید

 

دو روز پر شور در اردوی ورزشکاران المپیک ویژه ایران.

جا دارد از همکاری بی شائبه مرکز توانبخشی نمونه تشکر کنیم.

فهرست