انتخاب مربیان اعزامی به مسابقات سوریه ۸۹

با حضور مربیان داوطلب از مراکز و انجمن های نمایندگی المپیک ویژه ایران، جلسه ای در روز جمعه ۲۸ خرداد ۸۹ در محل مرکز توانبخشی نمونه تشکیل و

مربیان اعزامی هر رشته تعیین گردیدند. مقرر شد ورزشکاران و مربیان اعزامی روز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه ساعت ۹ صبح جهت تست پزشکی و اندازه گیری لباس ورزشی و تکمیل فرم ها در محل مرکز نمونه حضور بهمرسانند.

فهرست