جلسات برون مرزی سال ۲۰۱۰

جلسات برون مرزی سال ۲۰۱۰

دو جلسه مهم جهت  توسعه برنامه های المپیک ویژه در سطح منطقه و دنیا در نیمه اول سال ۲۰۱۰ برگزار خواهد شد: ۱- کنفرانس جهانی المپیک ویژه با عنوان اجرائی کردن طرح ها، ۲-جلسه کاری مدیران المپیک ویژه منطقه منا

  ۱- Putting the future plan of Special Olympics, in the SO World Conference in Marakesh city, Morocco from 6-10 june 2010

کنفرانس جهانی المپیک ویژه با عنوان اجرائی کردن طرح های آینده – این کنفرانس به همت المپیک ویژه منطقه منا از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ در شهر مراکش در کشور مراکش با حضور روسا و نمایندگان المپیک ویژه برگزار می شود.

المپیک ویژه ایران نیز به این کنفرانس دعوت شده است اما به علت عدم بودجه و استطاعت مالی در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد.

۲-SOMENA business meeting and MENA regional advisory council meeting 

جلسه کاری مدیران المپیک ویژه منطقه منا و جلسه شورای مشورتی منطقه – به منظور هماهنگی برنامه های منطقه منا در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ جلسه کاری مدیران المپیک ویژه کشورهای منطقه از تاریخ ۵ الی ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در شهر قاهره کشور مصر برگزار میگردد. همزمان جلسه انتخابات شورای مشورتی منطقه برگزار شده و وظایف افراد منتخب تشریح خواهد شد.

المپیک ویژه ایران یکی از اعضای اصلی این جلسه کاری میباشد و علی رغم دریافت دعوتنامه  تا کنون موفق به تهیه هزینه بلیط جهت اعزام نماینده نگردیده است.

فهرست