نوآوري چيست؟

نوآوري ها Initiatives

المپيك ويژه متعهد به توانمندسازي افراد با اختلال ذهني در زمين هاي ورزشي و خارج از آن مي باشد. المپيك ويژه با تلاش جهت از بين بردن موانع، تغيير طرز برخوردها و نگرش ها، باز كردن اذهان فرصت هايي را براي ورزشكارانش فراهم ميكند تا به نشان دادن شجاعت شان پرداخته، لذت بردن را تجربه كرده و مهارتها و دوستي هايشان را با ديگران شريك كنند.

نوع آويهاي المپيك ويژه شامل:

  • Athlete Leadership Program       برنامه رهبري ورزشكاران
  • Family Leadership & Support      رهبري و حمايت خانواده
  • Healthy Athletes                        ورزشكاران سالم
  • Schools & Youth                       مدارس و جوانان
  • Unified Sports                         ورزشهاي ادغامي با افراد سالم
  • Regional Games                     بازيهاي منطقه اي
  • World Games                        َ بازيهاي جهاني

 

فهرست