سومین همایش المپیک ویژه

سومین همایش کشوری المپیک ویژه ایران در روز ۷ شهریور ۱۳۹۲ در مرکز توانبخشی نمونه تهران با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار، مربی و سرپرست برگزار شد

سومین همایش کشوری المپیک ویژه ایران در روز ۷ شهریور ۱۳۹۲ در مرکز توانبخشی نمونه تهران با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار، مربی و سرپرست برگزار شد

فهرست