با تایید ۱۱ درخواست نمایندگی المپیک ویژه، نمایندگی ها در ۲۱ استان به ۱۸۹ مرکز رسید

تایید نمایندگی المپیک ویژه ایران
شش درخواست همکاری و نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه ایران از پنج استان، دریافت شد.
هم زمان یازده درخواست نمایندگی المپیک ویژه مورد تایید قرار گرفت. لیست مراکز مورد تایید را در سایت المپیک ویژه در لینک زیر ببینید:
https://soiran.com/?page_id=9199
تا کنون نمایندگی ها در ۲۱ استان به ۱۸۹ مرکز رسیده است.

لیست مراکز مورد تایید به شرح زیر می باشد.

فهرست