تصویب استراتژی المپیک ویژه ایران برای پذیرش نمایندگی فعالیت ها و ایجاد شبکه استانی و منطقه ای در کشور

در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۹۷  جلسه مشترک هیئت امنا و کمیته اجرایی المپیک ویژه ایران در محل دفتر جدید المپیک ویژه تشکیل و استراتژی المپیک ویژه ایران برای پذیرش نمایندگی فعالیت ها و ایجاد شبکه استانی و منطقه ای در کشور به تصویب رسید.

استراتژی المپیک ویژه ایران برای

پذیرش نمایندگی فعالیت ها و ایجاد شبکه استانی و منطقه ای در کشور

نمایندگی برنامه های المپیک ویژه:

 • تمامی مراکز/انجمن ها/موسسات/ کانون هایی که از وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، و سازمان نظام پزشکی، در امر توانبخشی، حرفه آموزی، آموزش، رفاه و سلامت افراد دارای اختلال ذهنی و هوشی (افراد کم توان ذهنی -ID)مجوز تاسیس دریافت کرده اند می توانند در شهرها و استانهای خود نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه بگیرند.
 • روند گرفتن نمایندگی به شرح زیر است:
  • دانلود فرم نمایندکی مراز از سایت المپیک ویژه ایران (soiran.com)
  • پر کردن فرم توسط مسولین ، مهر و امضا و ارسال اصل فرم به آدرس ذکر شده.
  • درخواست در جلسه هیئت امنا مطرح و نتیجه اعلام خواهد شد.
  • با تایید ۱۰ درخواست از هر استان، جلسه توجیهی مسولین مراکز تشکیل میشود
  • پس از تشکیل دوره توجیهی مسولین مراکز جلسه افتتاح و به رسمیت شناختن نمایندگی مراکز در استان برگزار خواهد شد.

تاسیس شعبه استانی المپیک ویژه

 • استانهایی که حداقل ۱۰ نمایندگی تایید شده داشته باشند می توانند شعبه استانی را تشکیل دهند
 • در جلسه ای با حضور مسولین ستاد المپیک ویژه و نمایندگی های تایید شده ، با توجه به شاخص های مسولیت پذیری، فعالیت ها و ارتباطات استانی، با رای گیری یکی از مراکز و مدیر عامل آن به عنوان نماینده استانی المپیک ویژه به مدت دو سال انتخاب خواهد شد.

 فعالیت های منطقه ای المپیک ویژه ایران:

از نقطه نظر المپیک ویژه ایران، استانهای دارای نمایندگی المپیک ویژه کشور در پنج منطقه به شرح زیر قرار گرفته و فعالیت ها بصورت استانی، منطقه ای و کشوری صورت قرار خواهد گرفت:

 • منطقه مرکزی شامل استانهای:
 • منطقه شمالی شامل استانهای:
 • منطقه شرقی شامل استانهای:
 • منطقه غربی شامل استانهای:
 • منطقه جنوبی شامل استانهای:

فهرست