نمایندگی های فعالیت های المپیک ویژه در ۱۸ استان و ۱۵۵ مرکز گسترش یافت (لیست استانها)

تعداد مراکز و موسسات نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه در استان های کشور به شرح زیر است:

 

۱-.. استان آذربایجان شرقی                                    ۱ مرکز

۲-.. استان آذربایجان غربی                                     ۱ مرکز

۳-.. استان ایلام                                                   ۲ مرکز

۴-.. استان اصفهان                                               ۴ مرکز

۵-.. استان البرز                                                    ۶ مرکز

۶-.. استان تهران                                                  ۸ مرکز

۷-.. استان چهارمحال بختیاری                                 ۱۵ مرکز

۸-.. استان خراسان رضوی                                      ۴۵مرکز

۹-.. استان خوزستان                                              ۳۳ مرکز

۱۰-.. استان زنجان                                               ۲ مرکز

۱۱-.. استان سمنان                                               ۳ مرکز

۱۲-.. استان فارس                                                    ۲ مرکز

۱۳-.. استان کرمان                                               ۱ مرکز

۱۴-.. استان گلستان                                              ۱۶ مرکز

۱۵-.. استان گیلان                                                ۲ مرکز

۱۶-.. استان مازندران                                             ۵ مرکز

۱۷-.. استان هرمزگان                                            ۱ مرکز

۱۸-.. استان یزد                                                   ۸ مرکز

——————————————–

۱۸ استان                                                      ۱۵۵ مرکز / انجمن / موسسه / کانون

 

نام و مشخصات ۱۵۵ مرکز / انجمن / موسسه / کانون نمایندگی المپیک ویژه را می توانید در سایت المپیک ویژه قسمت “نمایندگی ها” ملاحظه بفرمایید.

  • کلیه مراکزی که در ارتباط با افراد کم توان ذهنی مجوز گرفته اند )مراکز روزانه، شبانه روزی، حرفه آموزی و توانبخشی(می توانند به عضویت المپیک ویژه ایران در آمده و از برنامه های آن استفاده کنند.
  • جهت عضویت باید ” فرم درخواست همکاری موسسات ” رااز سایت المپیک ویژه بخش “فرم نمایندگی” دانلود کرده و پس از پر کردن وپس از مهر و امضاء مرکز خود و ثبت نامه در دفتر اندیکار مرکز، اصل فرم را به دفتر المپیک ویژه به آدرس زیر ارسال فرمایید . آدرس: تهران – اوین- بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه مشاوره ، المپیک ویژه ایران، کد پستی ۱۹۸۵۷۱۳۸۷۱ ارسال فرمایند.
فهرست