هجده مرکز آموزشی توانبخشی و توانبخشی حرفه ای از چهار استان به نمایندگی المپیک ویژه ایران پیوستند

جهت گسترش برنامه های المپیک ویژه در مراکز و موسسات مربوط به افراد با اختلالات ذهنی و هوشی (کم توانی ذهنی) در استان های کشور، هجده درخواست همکاری و نمایندگی فعالیت های المپیک ویژه ایران در چهار استان، در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷ به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت.

۱ مرکز توانبخشی حرفه ای شکوفا کردکوی
۲ مرکز توانبخشی حرفه ایفراز گرگان
۳ مرکز توانبخشی حرفه ای امید گنبد کاووس
۴ مرکز توانبخشی حرفه ای کوشان بندر ترکمن
۵ مرکز توانبخشی حرفه ای باران بندر گز
۶ مرکز توانبخشی حرفه ای رویش گرگان
۷ مرکز جامع توانبخشی گلستان کردکوی
۸ مرکز آموزش توانبخشی سینا گرگان
۹ مرکز آموزش توانبخشی امیرالمومنین رامیان
۱۰ مرکز توانبخشی  رهنما بندر ترکمن
۱۱ مرکز توانبخشی کودکان آسمانی بندر گز
۱۲ مرکز جامع توانبخشی کوشا گنبد کاووس
۱۳ مرکز جامع توانبخشی باب الوئج گرگان
۱۴ مرکز جامع توانبخشی هدایت آق قلا
۱۵ مرکز توانبخشی شهید سوده همدانی گرگان
۱۶ مرکز جامع توانبخشی نیکان شهر کرد
۱۷ مرکز توانبخشی حرفه ای رشد نکا
۱۸ مرکز توانبخشی حرفه ای شکوفا چرداول/ایلام
فهرست