جلسه هم اندیشی مسولین و مایندگان استان های عضو الپیک ویژه ایران جهت تدوین برنامه های سال ۱۳۹۸ در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ دی ماه ۹۷ درتهران در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد. از استانهایی که بیش از ده نمایندگی داشتندد یک یا دونفر  و دیگر استان های فعال یک نفر جهت شرکت در جلسه هم اندیشی دعوت بعمل آمد. برنامه های همایش به شرح زیر بوده است.

میهمانان (مدعوین) جلسه آقایان مهندس بوربور (رئیس مجمع خیرین کشور)، دکتر حسین نحوی نژاد (معاونت توانبخشی بهزیستی کشور)، آقای سید باقری (نمایتده فدراسیون جانبازان و معلولین)، دکتر جعفری (رییس فدراسیون ورزشهای بومی و محلی)، خانم منتظم (نماینده فدراسیون سوارکاری و رییس واحد جانبازان و معلولین)، دکتر شاکری (معاونت دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) بودند که با رهنمودهای خود خط مشی و همکاری با المپیک ویژه را مشخص کردند..

در ادامه نشست دو بخشنامه مهم از طرف المپیک ویژه ایران صادر شد تا ضمن اعلام خط مشی جدید المپیک ویژه ایران، برنامه های استاها دریافت و برنامه سال ۱۳۹۸ تدوین گردد. بخشنامه ها را در زیر مشاهده بفرمایید.

تصاویر نشست را در زیر ببینید.

فهرست