داوطلب کیست؟

تمام افرادی که در المپیک ویژه فعالیت می نمایند اعم از مربی، عضو خانواده، حامی، کمیته اجرائی، هیئت رئیسه، هیئت امنا “داوطلب” خوانده می شوند. المپیک ویژه بدون تعهد و اشتیاق و حضور فعال افراد داوطلب دوام نخواهد داشت. بهترین راه برای داوطلب شدن در المپیک ویژه ایران، مراجعه به سایت المپیک ویژه ایران (www.soiran.com) و کلیک بر روی دکمه ثبت نام داوطلبان است.

پیام المپیک ویژه این است که  “افراد با کم توانی ذهنی می توانند به موفقیت برسند هنگامی که فرصت لازم به آنها داده شود”؛ و مهم تر اینکه «المپیک ویژه، تنها یک ورزش نیست». نیروی شفا بخش ورزش اینست که:  “هنگامی که برنده می شویم لذت می بریم و اگر شکست بخوریم می توانیم نیروی تلاش مجدد را بیابیم”.

فهرست