شهریور ماه سال 1398، بیستمین سالگرد المپیک ویژه ایران (1378-1398) در شهر ساری، اردوگاه بادله با حضور 700 نفر ورزشکار، مربی، خانواده، داوطلب، و مسولین به مدت 5 روز جشن گرفته شد.

فهرست